Regulamin sklepu

 1. Rozmiary płytek lub narożników mogą się między sobą istotnie różnić. Nasze płytki ceglane to produkty naturalne, mające około 100 lat . Istnieje możliwość przebarwień, pozostałości zaprawy, różnic kolorystycznych, odprysków, uszczerbień, wyszczerbień, pęknięć, nierównej powierzchni oraz krawędzi i różnic w wymiarach. Są to naturalne i pożądane cechy produktu, niepodlegające reklamacji.
 2.  Dopuszcza się możliwość pęknięcia do 20% płytek podczas transportu. Wynika to z fizycznych właściwości materiału z którego powstały płytki (stare cegły).Okoliczność tę klient przyjmuje do wiadomości dokonując zakupu i akceptuje ją.
 3. a) Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w razie stwierdzenia uszkodzeń lub nieprawidłowości, po czym ten fakt niezwłocznie zgłosić firmie Dekoracyjnacegła.pl  W przypadku jego braku, reklamacja nie zostanie uwzględniona.
  b) Zgłoszenia uszkodzeń podczas transportu, bądź jakiejkolwiek niezgodności w zamówieniu należy zgłosić w terminie do 7 dni od momentu odebrania przesyłki. W innym przypadku zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 4. Strona Dekoracyjnacegla.pl zastrzega, że złożenie zamówienia (nawet, jeżeli od razu zostało opłacone) jest równoznaczne ze złożeniem sprzedawcy oferty nabycia określonego produktu (którą sklep może przyjąć lub odrzucić);
 5.  Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero gdy klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep w formie mailowej o treści “Dziękujemy za złożenie zamówienia, zamówienie jest w trakcie realizacji”.
 6. a) Otrzymane produkty mogą być wilgotne (jest to związane z technologią produkcji), co może powodować rozmakanie opakowań(skrzynek bądź kartonów).
  b) W przypadku przechowywania płytek z cegły powyżej 3 dni od ich otrzymania, klient jest zobowiązany do bezzwłocznego rozpakowania palety po przyjeździe, sprawdzenia całej jej zawartości i porozkładania płytek z cegły osobno, zapewniając im stały przepływ powietrza. Płytki z cegły, które mogą być wilgotne po procesie produkcji, które są zamknięte w opakowaniu, są wystawione na „zaparzenie się” (parowanie wody pod opakowaniem i ponowne się osadzanie).
 7.  Termin realizacji zamówienia: do 21 dni roboczych od dnia otrzymania płatności (przez: Dekoracyjnacegła.pl) za zamówiony towar, niezależnie od sposobu złożenia zamówienia.
 8.  W podany metr kwadratowy (płytek) danego produktu wliczona jest przestrzeń na fugę o szerokości ok. 1-2 cm.
 9.  Dokonując zakupu klient wyraża zgodę na dostarczenie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury) w formie elektronicznej na adres e-mail (w treści wiadomości lub w pliku pdf) podany podczas składania zamówienia.
 10.  Użytkując strony www Dekoracyjnacegła.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia mi oferty produktów, usług i prowadzenia marketingu przez Dekoracyjnacegła.pl oraz potwierdzam otrzymanie informacji, że:
  8.1. Administratorem danych osobowych jest ENTROPIA IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wysoka Wielka 5, 89-320 Wysoka Wielka, Polska, KRS 0000980670, NIP 7642709577, REGON 522495530.
  8.2. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, oraz podmiotom współpracującym z Dekoracyjnacegła.pl.
  8.3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a ich podanie jest dobrowolne.
  8.4. Podanie adresu e-mail lub numeru telefonu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Dekoracyjnacegła.pl lub podmiotów współpracujących z Dekoracyjnacegła.pl Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 11. a) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru lub usługi w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru lub usługi od Dekoracyjnacegła.pl Reklamacje należy wnieść e-mailem na adres: biuro@dekoracyjnacegla.pl, lub drogą pocztową na adres spółki. Reklamacje zgłaszane w innej formie, oraz zgłaszane po terminie nie będą uwzględniane.
  b) Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty doręczenia reklamacji.
 12. Dekoracyjnacegła.pl przyjmuje płatności w postaci: płatności gotówkowych (w siedzibie firmy), przelewów na rachunek bankowy firmy, płatności za pobraniem u kuriera z wcześniejszą zaliczką.
 13. Uprawnienie do odstąpienia od umowy:
  Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy na następujących warunkach:
  11.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  11.2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej (mailowo bądź listownie, liczona jest data doręczenia – klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy).
  11.3. Aby zgłoszenie odstąpienia od umowy było uznane, musi być ono zawarte w formie pisemnej, formy telefonicznej – nie uznaje się.
  11.4. W przypadku zakupu na fakturę nie uznaje się zwrotów.
 14. Skutki odstąpienia od umowy dla klienta, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego:
  12.1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, koszty wysyłki nie są zwracane w przypadku odstąpienia od części zamówienia ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 21 dni od dnia, w którym został wystawiony dokument korekty.
  12.2. Korekta dokumentu zakupu jest wystawiana niezwłocznie po dostarczeniu przez klienta wszystkich niezbędnych dokumentów ( dowodu zakupu w oryginale, odstąpienia od umowy w formie pisemnej oraz zwracanego towaru).
  12.3. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazany został przez Was inny sposób; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  12.4. Dekoracyjnacegła.pl ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenia zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12.5. Proszę odesłać lub dostarczyć nam zakupione przedmioty na adres Dekoracyjnacegła.pl Wysoczka 32 89-320 Wysoka niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkty przed upływem terminu 14 dni.
  12.6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt zwrotu towaru nie jest Państwu zwracany!).
  12.7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikającego z korzystania z niego w sposób inny niż wynika to z jego charakteru, cech i funkcjonowania.
  12.8. W przypadku zniszczenia opakowania, uszkodzenia opakowania, doprowadzenia opakowania do stanu uniemożliwiającego dalsze wykorzystanie go lub odesłania rzeczy w opakowaniu zastępczym zostaną Państwo obciążeni kosztem (lub Państwa zwrot zostanie pomniejszony o kwotę) opakowania w wysokości : 10 PLN brutto za m2 (niezależnie od rodzaju płytek), 1 PLN brutto za 1 sztukę narożnika (niezależnie od rodzaju).
  12.9. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 15.  Wszystkie ceny podawane przez Dekoracyjnacegła.pl, na stronach internetowych, w korespondencji e-mailowej i rozmowach telefonicznych są cenami brutto.
 16.  Sklep internetowy „Dekoracyjnacegła.pl” należy do: ENTROPIA IG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wysoka Wielka 5, 89-320 Wysoka Wielka, Polska, KRS 0000980670, NIP 7642709577, REGON 522495530.
 17. Złożenie zamówienia w dowolnej formie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu i ograniczeń oraz niedogodności mogących z niego wynikać (jest to związane ze specyfiką produktu).
 18. Aby uzyskać fakultatywną 5 letnią gwarancję na produkty zakupione w Dekoracyjnacegła.pl klient jest zobowiązany do dokonania następujących czynności:
  16.1. Zakupu płytek z cegły (dowolny rodzaj) w ilości minimalnej 10m2 i 2l impregnatu ze sklepu dekoracyjnacegla.pl.
  16.2. Płytki muszą zostać zainstalowane zgodnie z wytycznymi Dekoracyjnacegła.pl i sztuką budowlaną, przez osoby lub firmy mające potwierdzone kwalifikacje w zakresie montażu płytek dekoracyjnych.
  16.3. Gwarancja obowiązuje tylko na płytki zainstalowane jako dekoracyjne, wewnątrz pomieszczeń. Płytki nie mogą być instalowane w środowisku trwale wilgotnym, o dużych różnicach temperatur lub być nastawione na działanie wody.
  16.4. Płytki należy konserwować 1 warstwą Impregnatu (1l na każde rozpoczęte 5m2 płytek) 1 raz w roku.
  16.5. Wyłączenia: gwarancja nie obejmuje wychodzenia wykwitów z pierwiastków naturalnych np. solnych na powierzchniach z płytek ze starej cegły.
  16.6. Aby otrzymać fakultatywną 5 letnią gwarancję na produkty zakupione w Dekoracyjnacegła.pl jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia wysłać na e-maila:biuro@dekoracyjnacegla.pl  wiadomość z prośbą o objęcie jego zamówienia (podając numer) fakultatywną 5 letnią gwarancją. Brak przesłania takiej prośby w oznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości uzyskania fakultatywnej 5 letniej gwarancji.
 19. Dekoracyjnacegła.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.